#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สภาเอสเอ็มอี ชูโมเดล SMEs Smart Province พร้อมร่วมมือจังหวัดนนทบุรีอ ช่วยเหลือ พัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สภาเอสเอ็มอี ชูโมเดล SMEs Smart Province พร้อมร่วมมือจังหวัดนนทบุรีอ ช่วยเหลือ พัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ท่านประธานที่ปรึกษา ท่านที่ปรึกษา รองประธานอาวุโส และคณะกรรมการสภาเอสเอ็มอี เข้าพบนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความยินดีในวาระที่เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ โดยมี ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนนทบุรี (สสว.) เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี)ได้นำเสนอแนวทางการบูรณาการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ระดับจังหวัด ด้วยโมเดล SMEs Smart Province ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหลักของ SMEs ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การตลาด และ 3) องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (Voice of SMEs) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งภาครัฐและเอกชน

 

สภาเอสเอ็มอีได้แบ่งระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกว่า 3 ล้านราย ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Ready to Go 2) Survival และ 3) Struggle ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่ากันด้วย โดยสภาเอสเอ็มอียินดีที่จะร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในการที่จะช่วยเหลือด้านการพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts