#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา สั่งปิด 14 วัน สถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป้องกัน COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา สั่งปิด 14 วัน สถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป้องกัน COVID-19

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 983/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยมีใจความว่า ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จำกัดการชุมนุมของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 1681 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้
1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ดังนี้
1.1 สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
1.2 ร้านคาราโอเกะที่นอกเหนือจากข้อ 1.1
1.3 ร้านเกมส์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
1.4 ร้านนวดแผนโบราณ/อบสมุนไพร หรือนวดอย่างอื่น เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
1.5 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.6 สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Center)
2.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้
2.1 สนามมวย
2.2 สนามชนไก่
2.3 สนามประลองไก่ หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่
ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานที่ประกอบการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานจำนวนมาก มีข้อแนะนำให้เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในโรงอาหาร โดยเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด หรือจัดที่นั่งรับประทานอาหารให้หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิ้งระยะห่าง 1 เมตร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ในระหว่างปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน
4.การจัดกิจกรรมที่จะต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และผู้จัดจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วยงานหรือพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรือการอนุมัติ อนุญาต สนับสนุนการจัดงาน เช่น การขอใช้สถานที่ การขอใช้ทาง การขอใช้เสียง ฯลฯ ให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตอย่างเข้มงวด รวมทั้งแนะนำให้ผู้จัดงานเลื่อนการจัดงาน หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

#ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#

Related posts