#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  วางแผนเดินหน้าเอาผิดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  วางแผนเดินหน้าเอาผิดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย

วันนี้ ( 12  พ.ย.63) ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นางศิริพร กฤชสินชัย ประธานโค้ช strong จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีโค้ช กรรมการชมรม และสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมเกือบ 50 คน  ทั้งนี้  เพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางศิริพร กฤชสินชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาในหลายประเด็น เช่น  คะแนนการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานปฏิบัติการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   มาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ประกอบด้วย การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) พร้อมกันนี้

ในที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตของจังหวัดเป็นรายอำเภอ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในประชุมมีมติเป็นเสียงเดียวกันจะเอาจริงกับร้านค้าที่รุกล้ำทางเท้าตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าจนถึงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นลำดับแรกให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออีกครั้งก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. อยุธยา  ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้สร้างความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการร่วมกันรักษาเมืองมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts