#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 สานพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 สานพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันนี้ (21 มิ.ย.65) เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางธิดา จุลินทร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะผู้ติดตามประเมินผลโครงการฯได้รับทราบ ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สานพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งมั่นดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เป็นเวลา 20 ปี โดยมีนโยบายการดำเนินงานให้หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ใช้เป็นแนวทาง ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักการดำเนินงาน “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง” ใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างดี อาทิ มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และเครือข่าย SETTING ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ “เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เป็นต้น

ต่อจากนั้น คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่จริง เยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โรงเรียนอยุธยานุสรณ โรงเรียนบางปะหัน และโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชม การดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเสนอแนะ แนวทางที่เป็นจุดเด่น ที่จะเป็นหลักในการขับเคลื่อนภายในจังหวัด ซึ่งอำเภอแต่ละอำเภอจะเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่จะเป็นแรงส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ที่ถือเป็นประตูทางออกของเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ที่หลงผิด ได้มีโอกาสสร้างอนาคตใหม่ ครอบครัวใหม่ และเพิ่มการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการพัฒนา นวัตกรรม เพื่อการต่อยอดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts