#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับบริจาคสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับบริจาคสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับบริจาคสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อจัดเตรียมเป็นรางวัลในงาน

” ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2563” ในวันนี้ มีอำเภอทั้ง 16 อำเภอ รวมถึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด ฯ เป็นจำนวนมาก

นางนวลจันทร์ แย้มศรี กล่าวว่า รายได้ทั้งหมดจากการออกร้านมัจฉากาชาด จะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เดือดร้อน หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 5 ด้าน อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาและขยายบริการโลหิต

รวมทั้งการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธรณภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบอาสาสมัคร และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts