#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา พบปะผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัด หารือแนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา พบปะผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัด หารือแนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด19

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13:30น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวง ประชุมร่วมกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (นายประดิษฐ์ รัตนโกมล) และคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ของจังหวัดในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 6ราย ในจำนวนนี้มีมุสลิม 2 ราย โดย 1 รายได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งในการจัดการศพของผู้ติดเชื้อ ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องให้คณะกรรมการได้ช่วยสนับสนุนการจัดการศพ เพื่อให้ถูกหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดฝึกอบรมแก่ผู้แทนของมัสยิด ในการจัดการศพให้ถูกต้องปลอดภัยจากการแพร่เชื้อต่อไป

2) การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ซึ่งจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศฉบับที่ 4 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ซักซ้อม และสอบถามถึงข้อติดขัด รวมถึงสิ่งที่ต้องการให้จังหวัดสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของจุฬาราชมนตรี ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีข้อติดขัด แต่อย่างใด

3) ขอให้คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบรับฟังปัญหาของพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และการสั่งปิดสถานที่ต่างๆที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ว่ามีข้อติดขัดหรือไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลหรือไม่ หากพบขอให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

4) ในการเตรียมมาตรการรองรับชาวไทยที่จะเดินทางเข้าในประเทศ ซึ่งทางจังหวัดต้องกักตัวไว้สังเกตอาการในสถานที่กักตัวของจังหวัด (Local Quarantine) หากมีผู้กักตัวเป็นมุสลิม จังหวัดก็จะขอให้ทางคณะกรรมการได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องมุสลิมให้กักตัวได้อย่างถูกต้องตามมาตรการทางสาธารณสุข และสอดคล้องกับหลักของศาสนาอิสลาม

หลังจากการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 200 ชิ้น แก่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องมุสลิมที่ต้องการต่อไป

เดชา   อุ่นขาว  Cop Hero 082  รายงานข่าว

Related posts