#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ และประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ที่ปิดกั้นทางน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามปกติ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ และประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ที่ปิดกั้นทางน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามปกติ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ และประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ที่ปิดกั้นทางน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามปกติ ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ณ พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำปากคลองโพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะอิน และกระทบต่อการประกอบอาชีพในพื้นที่ของประชาชน ได้แก่ การเพาะเห็ดตับเต่า โดยมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบโดยโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้ขุดเปิดทางนำ้ ให้ไหลได้ปกติ แต่ด้านบนของคลองโพนั้น เมื่อนำ้ทะเลหนุน ก็ยังไม่สามารถดันน้ำ ไปถึงพื้นที่ ตำบลสามเรือนได้ ปัญหาน้ำเสียยังคงขังท้องคลอง กระทบต่อการเพาะเห็ดตับเต่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนายอำเภอบางปะอินสำรวจปัญหาเพิ่มเติม และเสนอแนวทางแก้ไขแก่จังหวัดต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts