#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กทบ.จับมือกรมธนารักษ์ ดันโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมือง ทุ่ม 1.9 พันล.เสริมความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ชุมชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – กทบ.จับมือกรมธนารักษ์ ดันโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมือง ทุ่ม 1.9 พันล.เสริมความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ชุมชน

วันที่ 1มิถุนายน 3563 ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และอธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าว เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสนับสนุนเงินให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท ได้มีการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยื่นขอเสนอโครงการ ล่าสุด ที่ประชุมสามารถอนุมัติโครงการได้จำนวน 9,550 กองทุน จาก 10,204 โครงการที่ยื่นเข้ามาในรอบแรก รวมวงเงินงบประมาณ 1,909 ล้านบาท โดยขั้นตอนต่อจากนี้ สทบ.จะเร่งจัดสรรนำส่งเงินงบประมาณให้แก่กองทุนที่ได้รับอนุมัติในโดยเร็ว เพื่อให้เงินส่วนนี้ลงไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในนโนบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ด้วยการจัดสรรลงไปให้กองทุนหมู่บ้านฯ แห่งละ 2 แสนบาท เพื่อให้กองทุนนำไปใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์ ในการร่วมกันส่งเสริมโครงการนี้ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้

ขอบคุณภาพข่าว : ธีรวัตน์ ณรงค์ฤทธิ์

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts