#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ประธานอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วิหารพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง วรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร และตำรวจ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า ในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในการทำความดี เพื่อพร้อมใจถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts