#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวง ให้การต้อนรับ โดยประธานในพิธีได้ประกอบพิธีบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องสักการะ ประธานในพิธีร่วมพิธีขอดุอากับประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานคณะสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ จนเสร็จพิธี หลังจากนั้น ประธานพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมสินค้าชุมชน ตำบลพระยาบันลือ และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 16 อำเภอ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้

สำหรับการจัดพิธีทำบุญดังกล่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 45 เมตร ยาว 55 เมตร งบประมาณ 31,500,000 บาท เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีอาชีพให้กับประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts