#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กรุงเทพฯ – ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 13.๐0 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ง่าย ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูล คดีเยาวชนและครอบครัวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อีกทางด้วย จึงเกิดการประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม หรือ Court Integral Online Service (CIOS) ในการรับ – ส่งรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น ของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และเพื่อความปลอดภัย มีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับ – ส่งข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะมีการนำไปใช้กับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และสถานพินิจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts