#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อพระราชปณิธาน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อพระราชปณิธาน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ (22 มิ.ย.65) ที่วัดสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม  อำเภอเสนา  นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2565  จัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้าน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม  เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน

ด้านนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามาพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย  ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร  ซึ่งกิจกรรมในการจัดโครงการฯ  ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 13 หน่วยงาน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่  จะมีคลินิกดินให้คำปรึกษา  ตรวจวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย   คลินิกพืชและการอารักขาพืช ให้คำปรึกษาด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด  กลุ่มที่ 2 คือคลินิกด้านวิชาการเกษตร จะมี คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิก กฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกเครื่องจักรกลทางการเกษตร และกลุ่มที่ 3 คลินิกการให้บริการ คือการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการพันธุ์พืชพันธุ์ดี พันธุ์ปลาน้ำจืด และปัจจัยการผลิตเกษตร สารชีวภัณฑ์ ทางการเกษตร

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts