#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ส่งเทียบเชิญอีก! สอท.ชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานเข้าร่วม ERC Sandbox ระยะที่ 2

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ส่งเทียบเชิญอีก! สอท.ชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานเข้าร่วม ERC Sandbox ระยะที่ 2

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธาน กกร.ด้านพลังงาน ส่งหนังสือชวนผู้ประกอบการด้านพลังงาน เข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เน้นรูปแบบธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และมาตรฐานคาร์บอนเครดิต เพื่อตอบสนองผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในภาคการผลิต และภาคการค้า ที่ได้รับผลกระทบจากกติกาโลกใหม่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิต 100% และต้องการ​มาตรฐานทางด้านคาร์บอนเครดิต​ เพื่อประกอบการส่งออกสินค้า

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และประธาน กกร.ด้านพลังงาน ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนในแบบจดแจ้งผู้ประสงค์ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนฯ ผ่านแพลตฟอร์มของสภาอุตสาหกรรม อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับกิจการพลังงานเชิงระบบได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการทดสอบเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริงในพื้นที่และขนาดที่จำกัด และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลนวัตกรรมด้านพลังงานแบบเปิดกว้างและแบบมุ่งเป้าในด้าน Green Innovation และ Green Regulation โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการทางด้านพลังงานแบบใหม่ที่จะนำไปสู่การเพิ่มทางเลือก และช่องทางการเข้าถึงบริการด้านพลังงาน

สำหรับการส่งหนังสือฉบับดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 1 และ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และมาตรฐานคาร์บอนเครดิต เพื่อตอบสนองผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในภาคการผลิต และภาคการค้า ที่ได้รับผลกระทบจากกติกาโลกใหม่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น โครงการ ERC Sandbox เฟส2 จะเข้ามาช่วยผู้ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นกลไกในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ ที่จะต้องใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้า และต้องได้มาตราฐานคาร์บอนดเครดิตในระดับนานาชาติ (International Standards) ประกอบกับสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

ทั้งนี้ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FTI-CCI) ซึ่งเป็นสถาบันจัดตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เตรียมพร้อมจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อใช้ในกิจกรรมภายใต้โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2
โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนในแบบจดแจ้งผู้ประสงค์ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/คาร์บอนเครดิต/ใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) ผ่านทางสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อรายงานและเชื่อมโยงต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต่อไป./

#กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts