#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ลงกรณ์”แปรวิกฤติเป็นโอกาสดันไทยเป็น”มหาอำนาจอาหารโลก” (Food Superpower)เร่งฟื้นฟูทะเลไทยพัฒนาศักยภาพประมงครบวงจร ผนึกสภาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงสู่เกษตรมูลค่าสูง สมาคมประมงพื้นบ้านประสานเสียงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขานรับทันทียาหอมหนุนเป็นรัฐบาลสมัยหน้า พร้อมเสนอปลดล็อกพรก.ประมง2558แขวนมาตรา57แก้ประกาศมาตรา71 ชี้ชัดกระทบประมงพื้นบ้านขัดบริบทประมงวิถีไทยทำลายอาชีพชาวเล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ลงกรณ์”แปรวิกฤติเป็นโอกาสดันไทยเป็น”มหาอำนาจอาหารโลก” (Food Superpower)เร่งฟื้นฟูทะเลไทยพัฒนาศักยภาพประมงครบวงจร ผนึกสภาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงสู่เกษตรมูลค่าสูง
สมาคมประมงพื้นบ้านประสานเสียงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขานรับทันทียาหอมหนุนเป็นรัฐบาลสมัยหน้า พร้อมเสนอปลดล็อกพรก.ประมง2558แขวนมาตรา57แก้ประกาศมาตรา71 ชี้ชัดกระทบประมงพื้นบ้านขัดบริบทประมงวิถีไทยทำลายอาชีพชาวเล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ.เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประมงไทยและรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีต่อมาตรา 57 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558


โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมชี้แจงและแสดงความคิดเหึนได้แก่ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒนพงษ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ นายยานยนต์ สราญรมย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมายกรมประมง และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกสมาคมประมงพื้นบ้าน 8 อำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำสมาคมประมงพื้นบ้านและสมาคมประมงพาณิชย์ จังหวัดต่างๆ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด19 ปัญหาโลกร้อนและผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและภาวะความอดอยากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ขณะที่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลกในสหภาพยุโรป อังกฤษและสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาอาหารแพงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทะยานสูงมากและเริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกอาหารจึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 12ของโลกที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางอาหารของโลกเพราะเรามีศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง3ฐานของภาคเกษตรคือพืช ปศุสัตว์และประมงตลอดจนขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าพาณิชย์ โดยเฉพาะการปฏิรูปการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารตลอด3ปีที่ผ่านมาโดยกระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลจึงสามารถผนึกการทำงานของ2กระทรวงร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตสามารถส่งออกสินค้าอาหารจนเป็นพระเอกของการส่งออกในภาพรวมปี2564ซึ่งขยายตัวกว่า 17 %เกินเป้าหมาย4เท่าตัวสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8.5 ล้านล้านบาทเป็นผลมาจากการทำงานเชิงรุกผนึกบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ.ได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมต่อยอดการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตร(Agroindustry Economic Zone)ใน18กลุ่มจังหวัดครอบคลุม77จังหวัดรวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงทั้ง4สาขาได้แก่ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมงนอกน่านน้ำและประมงเพาะเลี้ยงซึ่งดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ.มอบหมายกรมประมงจัดตั้งและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น2,600องค์กร สมาคมประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน สมาคมประมงพาณิชย์ สมาคมประมงนอกน่านน้ำและสมาคมประมงเพาะเลี้ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและภูมิภาคตลอดจนการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาทะเลไทยซึ่งเสมือนหม้อข้าวหม้อแกงของชาวประมงทุกคน
รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆให้ทันสมัยถูกหลักนิติรัฐนิติธรรมและเป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศเช่นมาตรฐานไอยูยู(IUU) การเจรจากับอียูและประเทศคู่ค้าต่างๆเพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์บนความเสมอภาคและมิตรภาพ

วันนี้ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกอาหารอยู่ในลำดับท็อปไฟว์ของโลกเช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อยน้ำตาล ทูน่ากระป๋อง สัปปะรดกระป๋อง ทุเรียน ฯลฯและส่งออกอาหารอันดับ12ของโลก ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางอาหารของโลก
ทางด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมประมงจังหวัดต่างๆแสดงท่าทีสนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบายดังกล่าวพร้อมกับยืนยันจะสนับสนุนให้กลับมาเป็นรัฐบาลสมัยหน้าเพื่อร่วมกันพัฒนาการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งเป็นประเทศผู้นำโลกด้านอาหารทะเล
ด้าน นายประทีป อบเชย นายกสมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย รองนายกสมาคมฯ ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมเวที รับฟังความคิดเห็น เรื่องการกำหนดสัตว์น้ำขนาดเล็ก ของ พรก.การประมง 2558 และ 2560 มาตรา 57  โดยเสนอแก้ไขพรก.ประมง2558และแขวนมาตรา57ตลอดจนแก้ประกาศมาตรา71 โดยให้เหตุผลว่า พรก.ประมงปี2558กระทบประมงพื้นบ้านขัดบริบทประมงวิถีไทย.

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts