#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 พร้อมจัดการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 พร้อมจัดการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 26 มิถุนายน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียน พนักงานจากสถานประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด


นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้น เร่งรณรงค์ให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป การจัดกิจกรรมในวันนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนภาคประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยการสวมเสื้อสีขาว เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts