#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” รุ่นที่ 1 (สวทบ.1) (Integrative Management for New Era Security : IMNES)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

พิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” รุ่นที่ 1 (สวทบ.1) (Integrative Management for New Era Security : IMNES)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” รุ่นที่ 1 (Integrative Management for New Era Security : IMNES)

และสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พลเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก มอบเข็มเชิดซูเกียรติ, ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ประธานพิธี กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” รุ่นที่ 1 (สวทบ.1)
(Integrative Management for New Era Security : IMNES) จำนวน 26 ท่าน

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีปิดสำหรับบผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร“การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (Integrative Management for New Era Security : IMNES) รุ่นที่ 1 ประจำปี  2565 ในวันนี้

ถือได้ว่า สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ” ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิก ด้วยความร่วมมือจากทุกท่าน นอกจากความรู้ที่ได้รับครบตามหลักสูตรได้กำหนดไว้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านในการอบรมหลักสูตร ทุกท่านได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน สร้างความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่วันเริ่มศึกษาอบรมจนถึงวันนี้ ได้สร้างสายใยแห่งความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้น เป็นสายความสัมพันธ์ของพี่น้อง สวทบ. รุ่น ที่ 1 กระผมหวังว่ามิตรภาพและความผูกพันธ์จะดำรงอยู่และเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ได้เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีสำหรับรุ่นน้องต่อๆ ไป ในอนาคตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าใจในมิติความมั่นคงและเชื่อมโยงไปกับภาระหน้าที่ ทำให้สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง หน่วยงานของตน และประเทศชาติได้สูงสุด


ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของทุกท่านที่ผ่านการอบรม ได้รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ทุกท่าน กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการ และขอปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (Integrative Management for New Era Security : IMNES) รุ่นที่ 1 ณ บัดนี้

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รานงาน

Related posts