#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์2ชาติผู้นำเกษตรอาเซียน “ไทย-เวียดนาม”ยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มรายได้เกษตรกรตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์2ชาติผู้นำเกษตรอาเซียน
“ไทย-เวียดนาม”ยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี
เพิ่มรายได้เกษตรกรตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ภายหลังได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดงาน”เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022” (Agritechnica Asia 2022)ที่นครเกิ่นเทอ และการประชุมหารือกับนายเล มิน ฮวาน (Mr. Le Minh Hoan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนา ทำๆชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายเจิ่น แทงห์ นาม (Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ดร.เจิ่น หงับ ถัดห์(Dr. Tran Ngoc Thach )ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (MDRRI :Mekong Delta Rice Research Institute) ถึงแนวทางกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมี นายจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯฯ.และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรเวียดนามเข้าร่วม


โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่า ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารโดยจะมีการจัดตั้งกลไกใหม่ๆในระดับนโยบายและหน่วยงานและระบบสื่อสารระหว่างกันทั้งการทำงานเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า เพื่อเริ่มเดินหน้าตามแนวทางความร่วมมือในมิติใหม่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะหารือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นภายใต้ระบบทวิภาคีโดยระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้จะมีคณะผู้แทนระดับจังหวัด ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยตามลำดับเช่นเดียวกับฝ่ายไทยโดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะเดินทางไปเยือนเวียดนามตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเช่นกัน
“บรรยาการการพบปะหารือเป็นไปอย่างกระตือรือร้นแบบญาติมิตร ทั้ง2ประเทศเห็นตรงกันว่าประเทศไทยและเวียดนามในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกจะต้องผนึกศักยภาพร่วมมือกันบนแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์( Strategic Partnership)เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรทั้งพืชประมงและปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและรายได้ของประเทศรวมทั้งตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ(Climate Change)ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ดร.เฉลิมชัยทราบถึงความคืบหน้าในการเจรจาความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย”
นอกจากนี้ในระหว่างพิธีเปิดงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเซีย 2022 ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯได้กล่าวOpening remarkถึงยุทธศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0 ตลาดนำการผลิตและเกษตรกรรมยั่งยืนของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC:Agritech and Innovation Center) ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ(National Big Data Center) การปฏิรูปการบริหารและบริการในโครงการDigital Transformation การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยนโยบายเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี(Mechanization & Agritech) การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพ(productivity) การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF:Young Smart Farmer)ตลอดจนกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ13ของโลกและครัวของโลกรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามในมิติใหม่และการกล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน”เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2024”ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยใน2ปีข้างหน้าโดยกระทรวงเกษตรฯและDLGประเทศเยอรมัน

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts