#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ระยอง  – โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วม สทร. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ จัดกิจกรรมสร้างคอนโดปู ในป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ระยอง  – โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วม สทร. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
จัดกิจกรรมสร้างคอนโดปู ในป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)และ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) ร่วมกิจกรรมกับ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร. ) จัดกิจกรรม สร้างคอนโดปู ในพื้นที่ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ต.เนินพระ เทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี

นายนายดำเนิน สารศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 9 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวินัย บุญล้อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และผู้แทนโครงการท่าเรือฯมาบตาพุดเฟส 3 บริษัท GMTP ITD PMSC ภาคชุมชนได้แก่ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสร้าง”คอนโดปู” โดยใช้เศษไม้ใบไม้มาเรียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแห่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งคอนโดปูนี้สามารถย่อยสลายได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าด้วยเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town ) สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts