#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพิศมัย  เกิดทรัพย์  ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งกำหนด  กับทั้งต้องการให้โรงเรียนสอนขับรถเกิดความร่วมมือบูรณาการการทำงานกันกับหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างโรงเรียนสอนขับรถด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างความรู้และนวัตนกรรมใหม่ๆ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย

นางสาวพิศมัย เกิดทรัพย์  ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถด้วยการกำหนดคุณสมบัติตลอดจนและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองโรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถเข้ารับการเรียนการสอนความรู้ภาคทฤษฎี และทักษะการขับรถที่รู้ที่ถูกต้องและปลอดภัย อันเป็นการพัฒนาผู้ขับรถให้มี ความให้มีคุณภาพไว้แล้วนั้น และเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล มีการกำหนดมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งเรื่องการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถพ.ศ 2563 ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้โรงเรียนสอนขับรถในสังกัดยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตามระเบียบที่กรมการขนส่งประกาศ ต่อไป

เดชา   อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

 

Related posts