#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอดรับยุคดิจิทัล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอดรับยุคดิจิทัล


นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน เพื่อสอดรับยุคดิจิทัล ได้แก่ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ การวางแผนการใช้และพัฒนาช่องทางสื่อสาร การบริหารจัดการและเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร การพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร และการประเมินผลการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานคณะทำงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts