#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์

นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

วันนี้ 14 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มี ท่านสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นทึ่รับฟังปัญหาของพี่น้องชาวตำบลริมปิง

ด้านท่านสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ ทางรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ลงพื้นทึ่ติดตามปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อรับฟังเรื่องต่างๆและได้นำไปเสนอรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ด้านตัวแทนชาวบ้านตำบลริมปิงยังกล่าวว่าปัญหาของชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะเป็นความเป็นอยู่ต่างๆ รวมไปถึงเรื่องผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย หอม มะม่วง เป็นต้น จึงอยากฝากท่านสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรต่างๆ

หลังจากนั้น ท่านสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวเชียงใหม่ต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทมืนิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts