#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่…..มทร.สุวรรณภูมิ

#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์

สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่…..มทร.สุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างบริษัท Open Education Group (ประเทศไทย) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการรวมทั้งการจัดหาหรือรับสมัครนักศึกษาของจีนเข้ามาศึกษาต่อในมทร.สุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษานำไปสู่ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กล่าวต่อว่าล่าสุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสนใจ เตรียมส่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจและสาขาการศึกษาอื่น ๆ ของมทร.สุวรรณภูมิ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง 2 สถาบัน ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ นายเฉิน เป่ย กว๋อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางสาวโจว หง รองผู้จัดการ บริษัทโอเพ่นเอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อเข้ามาศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาดูงาน การอบรมระยะสั้น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย ผ่านทางบริษัทโอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts