#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา –  ผู้ว่าฯ อยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 /2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา –  ผู้ว่าฯ อยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 13 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ. ห้องชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 /2566 โดยมี พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา. พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเข้าร่วมประชุม
นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า ตนเองได้เสนอแนวทางให้กับ กต.ตร.ที่มาร่วมให้พิจารณาถึงหน้าที่การทำงานของ กต.ตร. ว่าสามารถดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจรวมถึงฝากทาง กต.ตร.ให้ผลักดันกิจกรรมในด้านสวัสดิการและการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จัดตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 76) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ จาก กต.ตร. ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย 2.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ 3. ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ 4.รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เลื่อนยศเนื่องจากเกษียณอายุราชการเป็น พล.ต.ต.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts