#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลขยายทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้ แก้ปัญหาจราจรติดขัด เติมเต็มโครงข่ายเดินทางให้ประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – กรมทางหลวง สัมมนาสรุปผลขยายทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้
แก้ปัญหาจราจรติดขัด เติมเต็มโครงข่ายเดินทางให้ประชาชน

วันนี้ (26 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ลตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 356 (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม

การจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาเส้นทางโครงการ
โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ สำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการมีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 356 กม.0+000
และจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 356 กม.9+401 ระยะทาง 9.401 กิโลเมตร โดยมีรูปแบบการพัฒนาโครงการ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. รูปแบบการปรับปรุงทางหลวงโครงการ ดำเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยบริเวณกม.1+500 ถึง กม.9+400 ออกแบบเป็นเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง มีความกว้างของช่องจราจรช่องละ 3.5 เมตร
พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ส่วนรูปแบบเกาะกลาง
บริเวณ กม.0+000-1+500 ออกแบบเป็นเกาะกลางแบบเกาะยก เพื่อให้ความกว้างสอดคล้องกับสะพานยกระดับ
ข้ามทางแยกบ้านกรด 2. รูปแบบจุดตัดทางแยก โดยโครงการมีการพัฒนาจุดตัดทางแยกทั้ง 3 แห่ง ดังนี้


2.1 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับทางหลวงหมายเลข 32 (จุดเริ่มต้นโครงการ) ออกแบบเป็นสะพานยกระดับแบบเชื่อมโดยตรง (Directional Ramp) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 (ไปกรุงเทพ) สะพานมีขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้างสะพาน 8 เมตร ไหล่ด้านนอกกว้าง 2 เมตร และไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร 2.2 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับทางหลวงหมายเลข 347 (จุดสิ้นสุดโครงการ) ออกแบบเป็นสะพานยกระดับแบบเชื่อมโดยตรง (Directional Ramp) ระดับ 2 ในทิศทางเลี้ยวขวาทั้งสองทิศทาง มีความกว้างของสะพานขนาด 1 ช่องจราจร
กว้าง 8 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2 เมตร และไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร 2.3 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับถนนเทศบาลเมืองบ้านกรด ออกแบบเป็นสะพานยกระดับ (Flyover) ข้ามทางแยกและข้ามคลองบ้านกรด
สะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3.5 เมตร และไหล่ทางด้านใน
กว้าง 1.5 เมตร โดยจุดตัดทางแยกทั้ง 3 แห่ง ออกแบบโครงสร้างเป็นรูปแบบ สะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องใช้
ชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ (Precast Segmental Box Girder) เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้างและลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ 3. โครงสร้างสะพาน มีรูปแบบการพัฒนาดังนี้ 3.1 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานเกาะเรียน) ออกแบบโครงสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานยื่นสมดุล (Balance Cantilever) โดยปรับปรุงและออกแบบสะพานเพิ่ม 1 สะพานขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3.5 เมตร และ
ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร พร้อมทั้งทางเท้ากว้าง 2.5 เมตร
3.2 สะพานข้ามทางรถไฟ ออกแบบโครงสร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบหล่อในที่ (Prestressed Concrete Bridge Slab) หนา 1.2 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร โครงสร้างส่วนล่างของสะพานออกแบบเป็นเสาเดี่ยว 3.3 สะพานข้ามคลองสาธารณะ กม.ที่ 7+000 ออกแบบสะพานข้ามคลองสาธารณะ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.5 เมตร มีจุดกลับรถขนาดเล็กบริเวณใต้สะพานและเชื่อมถนนท้องถิ่นเดิม
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ มีแนวคิดการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น เพื่อให้มีความโดดเด่นและเป็นจุดสังเกต (Land Mark) ซึ่งแบ่งลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่เป็น
4 ส่วน ได้แก่ 1.บริเวณใต้สะพานติดแม่น้ำเจ้าพระยา 2.บริเวณราวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 3.บริเวณจุดตัดแยกบ้านกรด 4.บริเวณแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 อีกทั้งได้เตรียมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ครอบคลุมทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง อาทิเช่น กำหนดขอบเขตแนวเส้นทางโครงการให้ชัดเจน จำกัดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง หรือการติดตั้งกำแพง
กันเสียงชั่วคราว ณ บริเวณพื้นที่อ่อนไหว เป็นต้น


ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
ซึ่งคาดว่าโครงการฯ สามารถเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2572 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2,200
ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1.เว็บไซต์ www.ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้.com 2.แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้ และ
3.Line Open Chat : ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts