#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำ ทัณฑสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำ ทัณฑสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำ ทัณฑสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายตามระบบหลักประกันสุขสภาพแห่งชาติ โดยมีหน้าที่สนับสนุนการจัดบริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู๋และการป้องกันควบคุมโรค แกผู้ต้องขัง ทั้ง 4 แห่ง คือ

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเรือนจำและทัณฑสถาน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำ ทัณฑสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

 

Related posts