#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – อบจ.อยุธยาจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – อบจ.อยุธยาจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

โดยมี นางสาวชญานิศา กาญจนะเลขา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน
ด้วยนโยบายด้านการศึกษาขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดยนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ การพัฒนาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาทุกแห่งภายในจังหวัดให้ก้าวไกล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การพัฒนาคนให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการปฏิบัติหรือลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะ เพื่อตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งภาพของการปฏิรูปที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ นักเรียนไทยเป็นคนเก่ง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการปฏิรูปคือ การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากเดิมที่เป็นรูปแบบ Passive Learning ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนเพียงอย่างเดียว ในลักษณะครูสั่ง นักเรียนทำตาม ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นรูปแบบ Active Learning โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในการคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหา บทบาทของครู จะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและ ดึงศักยภาพผู้เรียนออกมา ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps สามารถนำไปใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ และทุกสาขาวิชา
สำหรับการอบรมในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ท่าน ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ และคณะวิทยากร จำนวน 10 ท่าน ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้สังเกตการณ์จากสถานศึกษาภายในจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 162 คน

เดชา   อุ่นขาว   ข่าวว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts