#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.๔ ร่วมกับ สบย. จัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๗๐)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อพท.๔ ร่วมกับ สบย. จัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๗๐)

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๗๐)

โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ และพันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วย นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เดชา  อุ่นขาว   บรรณาธิิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts