#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อพท. ผนึกกำลัง คณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนทุ่งหลวง สู่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ ห้องแห่งการเรียนรู้(Learning Studio)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

“อพท. ผนึกกำลัง คณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนทุ่งหลวง สู่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ห้องแห่งการเรียนรู้(Learning Studio)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท . นำโดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้รับมอบหมายจาก นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. แก่คณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “จับคู่สร้างสรรค์ สานฝันชุมชน” ชุมชนทุ่งหลวง อำเภอศีรีมาศจังหวัดสุโขทัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การถอดบทเรียนจัดทำคู่มือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบห้องแห่งการเรียนรู้ (Learning Studio) และขยายผลคู่มือแนวทางปฏิบัติการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Learning Studio ในพื้นที่อื่นๆ

โดยคณะทำงานฯได้ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สุโขทัยโดยเฉพาะชุมชนทุ่งหลวง ซึ่งในปีนี้ชุมชนทุ่งหลวงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกของ อพท. ในรูปแบบห้องแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Studio เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีความพร้อมทั้งทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คนรุ่นใหม่ และเครือข่ายท่องเที่ยว

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม “จับคู่สร้างสรรค์สานฝันชุมชน”ได้แก่ (1) ต้นแบบการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบห้องแห่งการเรียนรู้ (Learning Studio) (2) คู่มือแนวทางปฏิบัติการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบห้องแห่งการเรียนรู้ และ (3) การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ ในวงกว้าง
ทั้งนี้การดำเนินงานต่อไปของ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมปักหมุดเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา บ่มเพาะ เผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบห้องแห่งการเรียนรู้ (Learning Studio) เพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุนที่มีอยู่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานโดย งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

เดชา   อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts