#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.๔ ผลักดันยกระดับชุมชนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนวางแผนการทำงานปี ๒๕๖๗

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อพท.๔ ผลักดันยกระดับชุมชนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนวางแผนการทำงานปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ผู้บริหาร อพท.๔ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง โดยมีกลุ่มชุมชนเป้าหมายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๔ ชุมชน

 อาทิ เช่น ชมรมฯ เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า ชมรมฯ ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ชมรมฯไตรตรึงษ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ ให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้เส้นทางอาหารใน จ.เพชรบุรี เส้นทางต้นแบบ “ชุมชนท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” BCG ณ บ้านถ้ำเสือ และเส้นทาง carbon-neutral ณ ชุมชนบางกอบัว คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ พร้อมถอดบทเรียน ทบทวนแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ร่วมกันกับตัวแทนชุมชนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

Related posts