#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการตรวจสอบทุจริต

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กรุงเทพฯ – สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
และเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการตรวจสอบทุจริต

สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ ได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเป็นนิติบุคคลแล้ว เลขทะเบียนที่ จ.6128/2565 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงสำนักข่าวต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือข่าวสารส่งเสริมด้านการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือรกิจอื่นใดอันก่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เป็นผู้ประสานกรณีที่สมาชิก ประชาชน ร้องขอให้สมาคมช่วยเหลือ ประสาน ประนีประนอม กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ 1 ปี ที่ผ่านมา และ เสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการตรวจสอบทุจริต” วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ห้อง ลาเวนเดอร์ 1โดยผู้ร่วมเสวนา ดังนี้


1. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. ศาสตรจารย์ (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
3. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
5.คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
6. นายกฤดาการ เลียบวงศ์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ ภัยสยามนิวส์
7. ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล นายกสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ (พิธีกรผู้ดำเนินรายการบนเวที่เสวนา)
และประชุมรายงานผลการดำเนิน 1 ปี ของสมาคมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมและเสวนา ในครั้งนี้

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

กรรมการและนายทะเบียน”สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ

Related posts