#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มจร. วัดไร่ขิง จัดงานวิ่ง ระดมทุน โชว์เหรียญพระเครื่องดัง พร้อมช่วย ช่วยนักเรียนยากไร้ – ผู้ป่วยติดเตียง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

มจร. วัดไร่ขิง จัดงานวิ่ง ระดมทุน
โชว์เหรียญพระเครื่องดัง พร้อมช่วย
ช่วยนักเรียนยากไร้ – ผู้ป่วยติดเตียง

ดร.สัญญา สดประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. วัดไร่ขิง มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมกัน รวมทั้งความปรองดองและสมานฉันท์

โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักศีล 5 ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากไร้ โดยจะมีโครงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเทอมละ 3,500 บาทต่อ 1 ทุนการศึกษาดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้

อีกทั้งยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งจากการที่ทาง มจร.วัดไร่ขิง ได้ร่วมดำเนินการ และลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะพบเห็นผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆโดยตลอดมา
ดร.สัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นเพื่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทางมจร.วัดไร่ขิง จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการระดมทุนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ มจร. วัดไร่ขิง โดยจัดโครงการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ม.ค. 2567 ซึ่งรายได้จากการจัดโครงการครั้งนี้จะนำไปเป็นทุนในการสนับสนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากไร้ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงต่อไป

อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.) Fun Run (วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.) Mini Marathon (วิ่ง มินิมาราธอน 10 กม.) และ VIP (เดิน-วิ่งได้ทุกระยะ) สามารถสมัครได้แล้วที่ https://forms.gle/HBUt9rpcsk2znha99 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 091-052-2487, 099-454-6504

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts