#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567 อ่านสาร นายกรัฐมนตรี พร้อมอวยพร และมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่หลั่งไหลร่วมงานอย่างคึกคัก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567 อ่านสาร นายกรัฐมนตรี พร้อมอวยพร และมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่หลั่งไหลร่วมงานอย่างคึกคัก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และภาครัฐ ภาคเอกชน นำของขวัญมาร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” 2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนที่หลั่งไหลร่วมงานอย่างคึกคัก

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่าย นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีบุคคล ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 33 หน่วยงาน ร่วมเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ปกครองพาบัตรหลานมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โอกาสนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ได้อ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” จากนั้น ได้กล่าวเปิดงาน รวมทั้งมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน

โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและ
เยาวชน เพราะเด็กเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในโอกาสต่อไป พร้อมอวยพรขอให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

สำหรับบรรยากาศภายในงาน พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้พาบุตร หลาน เข้ามาร่วมงานเกือบหมื่นคน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 33 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมนำของขวัญจำนวนมากมาแจกให้แก่เด็กๆ และเยาวชน โดยมีการแสดงของเหล่าบรรดาเด็กที่มาสร้างสีสันภายในงานวันเด็กในปีนี้ อีกทั้งยังมีการร่วมเล่นกิจกรรมของทางหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน จำนวนมากมาสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ที่มาพร้อมผู้ปกครองร่วมเล่นกิจกรรมชิงรางวัลอีกมากมาย เด็กๆ ต่างมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในปีนี้กันอย่างเต็มที่

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงานจากอยุธยา

Related posts