#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่อำเภอนครหลวง  สามารถขับเคลื่อนและต่อยอด พร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่อำเภอนครหลวง  สามารถขับเคลื่อนและต่อยอด พร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้

วันนี้ (7 มี.ค.67)  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บูรณาการกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำโดย นางศิริพร กฤชสินชัย  ประธานโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ครั้งที่ 1  เพื่อติดตามผลการขุดลอกแหล่งน้ำโครงการ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางศิริพร กฤชสินชัย  เปิดเผยว่า  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของ ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา  เป็นประเด็นติดตามผลการขุดลอกแหล่งน้ำโครงการ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่อำเภอนครหลวง  ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564  รวม 3 แปลง ประกอบด้วย นายบุญเสริม  เหมคต จำนวน 3 ไร่ ได้รับการประเมินระดับ C   นายบุญมี สอนดี  1 ไร่ ได้รับการประเมินระดับ B  และนายประจักษ์  แก้วลอย  1 ไร่ ได้รับการประเมินระดับ A  ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา สามารถสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือนจำนวน 54 แปลง ในพื้นที่ 10 ตำบล

และยังพบอีกว่า  ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี มีการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการทุกปี  แม้ไม่มีงบประมาณ (ได้รับงบประมาณปีแรก) และบางส่วนมีการขยายผลต่อยอดพื้นที่ของตนเองเพื่อเพิ่มพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ทางคณะ ป.ป.ช. ได้แนะนำ พื้นที่ที่ดำเนินโครงการควรมีที่อยู่อาศัย  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ พอเพียง พออยู่ พอกิน พร้อมมีการประเมินความยั่งยืนด้านการเกษตรและความต้องการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าของแปลง โดยเฉพาะ ควรรยกระดับแปลงให้ได้ผลการประเมินระดับ A ร้อยละ 80 ของแปลงทั้งหมด

เดชา  อุ่นขาว  บรรณธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts