#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “พระอุปัชฌาย์ ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “พระอุปัชฌาย์ ”

วันนี้ 16 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในโอกาสที่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณรองเจ้าคณะอำเภอภาซี เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระอุปัชฌาย์” โดยมีพล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายสำเริง อดิษะ หรือประธานดิ่ง คณะพระสงฆ์ หัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพสินิกรเข้าร่วมพิธี

พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ หรือ “พระอุปัชฌาย์แก้ว” รองเจ้าคณะอำเภอภาซี เจ้าอาวาสวัดตะโก
มีพื้นเพเป็นชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตอนเป็นเณรก็ได้มาบวชที่วัดตะโก เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก จากนั้นได้ไปเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตะโก และปัจจุบันพระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ ได้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมสอบความรู้เป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 57 ระดับจังหวัด ระดับภาคและในส่วนกลางสอบผ่านมาตามลำดับ รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับ “พระอุปัชฌาย์” มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพราะเป็นผู้รับกุลบุตรเข้ามาเป็นสมาชิกชั้นในของพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นผู้ฝึกสอนในพระธรรมวินัยและอาจาระ ทั้งเป็นภาระปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ในกฎมหาเถรสมาคมให้ความสำคัญของพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างมากยิ่ง ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้ปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก ให้เป็นไปตามบทบัญญัติดัง กล่าวแล้ว จะมีแต่พระภิกษุสามเณรที่ดีงามทั่วทั้งสังฆมณฑล

เดชา อุ่นขาว บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts