#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

วันนี้ (14 พ.ค.67)  นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ที่บ้านเลขที่  4/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา  จัดขึ้นโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเสกสรร ถนอมกิตติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชา-
นุเคราะห์ฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระราชประสงค์  พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานสังคมสงเคราะห์  ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ราย  พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ให้มีความเข้มแข็งผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยดี

ขณะเดียวกัน นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยจากอากาศหนาว ภัยฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิต หรือได้รับความเดือดร้อน โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมี  พระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน  โอกาสนี้ ได้จ่ายเงินครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน  1 หมื่นบาท  รวมถึง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8 หมื่นบาท แบ่งเป็น ค่าจัดการศพ 5 หมื่นบาท และเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต  3 หมื่นบาท

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts