ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลเมืองลำตาเสาจัดประชุมโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแปนพัฒนาเทศบาล

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลเมืองลำตาเสาจัดประชุมโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแปนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดประชุมโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื้อกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนฝ่ายประชาขน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา รวมจำนวน 400 คน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กีปกครองส่วนท้อ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0801.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวสออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา
สำนักงานลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts