ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ชุมชนและนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” ส่งเสริมการกำจัดขยะในชุมชน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ชุมชนและนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” ส่งเสริมการกำจัดขยะในชุมชน

คุณชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา คุณจารึก ดาดี ผู้จัดการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนประชาอุทิศ คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรโรงเรียนวัดใหญ่ไชมงคล โรงเรียนวัดพนัญเชิง และโรงเรียนวัดรัตนชัย ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมงานอบรม “ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” โครงการ Go Zero Waste นิทรรศการสัญจร “การกำจัดขยะ” ณ ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค

คุณชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีมากเกินความสามารถในการจัดการ สาเหตุเกิดจากการกระทำของคนเราเป็นปัจจัยหลักเป็นผลโดยตรงจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ มีการรายงานวมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 26.19 ล้านตัน โดยในแต่ละปีมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและหากสถานการณ์ในประเทศ ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสุขภาวะของประชาชนและสังคมโดยรวม

สำหรับการจัดงานอบรม “ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” ในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนชุมชนต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชนของตนเอง ให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องและ
สามารถแลกเปลี่ยนมุมองความคิดเห็นของแต่ละคน เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดได้เป็นอย่างดึ

เดชา  อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์

 

 

Related posts