เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาประยุกต์ศิลป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา, อาจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาจารย์สิรภพ ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และประธานชมรมศิษย์เก่าศิลปะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงดนตรีขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพิธีเปิดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 ปีแห่งการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันจัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินทรงสร้างสรรค์อนุรักษ์สืบสานและทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมไทย และทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นแบบอย่าง ให้ประชาชนชาวไทยได้ปฏิบัติตาม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และศิลปะ 2.การร้องเพลงประสานเสียง และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3.การแสดงดนตรีโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค 4.กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนถุงผ้า “คิดถึงคนบนฟ้า” โดยกลุ่มศิลปินอยุธยาร่วมสมัย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการฉายภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติ

กิจกรรม “คิดถึงคนบนฟ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหารฟู้ดพาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา    อุ่นขาว   รายงาน

 

 

Related posts