#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ “ABC Sharing Day : เกษตรกรเข้มแข็ง คนอยุธยาแข็งแรง”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ “ABC Sharing Day : เกษตรกรเข้มแข็ง คนอยุธยาแข็งแรง”

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “ABC Sharing Day : เกษตรกรเข้มแข็ง คนอยุธยาแข็งแรง” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับทุนความทั้งร่วมมือ (Matching Fund) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยระยะที่ 2 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแนวคิดตลาดนำการผลิต

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรกรและการท่องเที่ยว และการออกร้านสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มือผู้บริโภค จากวิสาหกิจชุมชนบ้านปันยิ้ม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลไทรน้อย กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรบ้านทับน้ำ กรมพัฒนาร่วมใจ วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา ชุมชนมอญเสากระโดงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ กลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด ร้านหน้าหมอ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสาวนาในหัวข้อ “บทพิสูจน์ เกษตรกรเข้มแข็ง คนอยุธยาแข็งแรง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” และกิจกรรม “เกษตรอวดดี” ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงาน

เดชา  –  สุจินดา     อุ่นขาว    รายงาน

Related posts