##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สำนักงานคปภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุม ร่วมกับ โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา เพื่อ แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535 

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สำนักงานคปภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุม ร่วมกับ โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา เพื่อ แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคปภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายธนพลตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลสำนักงานคปภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

ได้เข้า ประชุมหารือ ร่วมกับ โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา เพื่อ แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535 และ รับทราบ ปัญหาอุปสรรค ในการ เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทผู้รับประกันภัย และยังเป็นการ กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน เพื่อนำร่องในการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e claim 100%

##เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts