##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้าวสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ด้านสังคม เข้าสวัสดีปีใหม่ คมชัดลึก พร้อมกับแนะนำนโยบายและแผนการทำงานของ กต.ตร.ประจำปี2563

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้าวสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ด้านสังคม เข้าสวัสดีปีใหม่ คมชัดลึก พร้อมกับแนะนำนโยบายและแผนการทำงานของ กต.ตร.ประจำปี2563

ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม พร้อมด้วย คุณสุมาลี นภกรีกำแหง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม นายเกียรติยศ ศรีสกุล อนุ กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ผู้อำนวยการข่าวภาคกลาง-ตะวันตก คมชัดลึก เข้าสวัสดีปีใหม่ กับนายอุดร แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร คมชัดลึก เครือเนชั่น พร้อมกับแนะนำนโยบายและแผนการทำงานประจำปี2563 ของ กต.ตร.ด้านสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสาธารณประโยชน์สู่สังคม ที่ กองบรรณาธิการข่าวชั้น 31 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 76) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. กต.ตร.ระดับชาติ 2. กต.ตร.ระดับจังหวัด 3. กต.ตร. ระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.)

ในแต่ละระดับจะมีประชาชนร่วมเป็น กรรมการ ชุดละ 6 – 10 คน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ จาก กต.ตร. ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาล รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.ทราบตามที่ กต.ตร.กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย

กต.ตร.กทม.ด้านสังคม เป็นอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ด้านสังคม ทั้งการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การช่วยเหลือ แนะนำ ให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของตำรวจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจในการให้บริการประชาชน อีกทั้งยังช่วยเหลือกิจกรรมการทำงานของตำรวจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของสำนักตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานของ กต.ตร.ต้องอาศัยสื่อ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การทำงานของ กต.ตร.ถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ขอบคุณภาพ-ข่าว เกียติยศ ศรีสกุล ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก คมชัดลึก

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts