โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรม” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรม” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ตรงกับ วันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด ให้เสาร์ที่สองของเดือน มกราคม เป็นวันสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ในวันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรม

“วันเด็ก” อาทิ เทศบาลตำบลเนินพระ บริเวณป่าชุมชนตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง นำโดย นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระฯ ที่ทำการชุมชนซอยประปา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นำโดยนายชูเดช จันทร์ศิริ ประธานชุมชน ชุมชนหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นำโดย นางโสภา ประเสริฐ ประธานชุมชน และ เทศบาลตำบลบ้านฉาง นำโดยนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นต้น ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในภาคส่วนเอกชน เช่น ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ อีอีซี โดย กนอ.ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ “บริษัท บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด” ( ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการฯ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีธรรมาภิบาล ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด) ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รอบนิคมอุตสาหกรรรมมาบตาพุดและใกล้เคียงหลายชุมชน

นายจิระศักดิ์ มีสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 กล่าวว่า บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญที่มีต่อเด็กและเยาวชน ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กโดยร่วมสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ

รอบพื้นที่โครงการฯ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สร้างสรรค์ขวัญกำลังใจและหล่อหลอมความรักความอบอุ่นให้เด็กและผู้ปกครอง สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อเด็กในวันนี้เพื่อเสริมสร้างให้เขามีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป จากการร่วมกิจกรรมเราเห็นความตั้งใจของผู้นำองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนร่วมใจกันจัดงานสำหรับเด็กๆ ซึ่งมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จำนวนมากจริงๆ และยินดีมากที่เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรู้สึกที่ดีมากมากในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

เดชา  อุ่นขาว  บรรณธิการข่าว และผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดยไทม์นิวส์ออนไลน”

เดชา  อุ่นขาว  รายงาน

 

Related posts