#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต จุดประกายนักเรียนสามารถนำความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี

ที่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น , ครูน้ำเพชร สายสุวรรณ์ ,ครูนิทรา หอมเกษร หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ คณะครูอาจารย์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้บริหารเอ็มม่าอลิส หรือภายใต้ชื่อสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ ร่วมกันจัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต จุดประกายนักเรียนสามารถนำความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

โดยครูน้ำเพชร สายสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจ ความพร้อมเพรียงของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดงานด้านวิชาการในรูปแบบที่ตอบโจทย์ของการศึกษาไทยในโลกอนาคต ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้ รู้สึกมีความสุขและภูมิใจกับนักเรียนทุกคน ที่มีโอกาสในการเรียนรู้ ในรูปแบบของ “ค่ายนวัตกรรม” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการ การเรียนให้ทันยุคทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขีดความสามารถของการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และ การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้เรียนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีความสามารถในกระบวนการคิดการสร้างนวัตกรรมสามารถนำความรู้ ในห้องเรียนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และมุ่งสู่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีทักษะ ในอนาคต และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

เดชา  อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts