#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการ และ องค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการ และ องค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์ ให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับ จังหวัด ส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีการเดินทางสัญจรพบปะรับฟังนโยบายแนวทางการทำงาน รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อร่วมมือกันอย่างบูรณาการภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน โรงไฟฟ้าอุทัย (บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ) โรงไฟฟ้าบ้านเลนและบ้านโพ (บริษัทกัลฟ์ บีพี จำกัด และบริษัทกัลฟ์ บีแอล จำกัด) ซึ่งได้ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึง องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในพื้นที่ อ.อุทัย และ อ.บางปะอิน เป็นต้น ซึ่งรอบเดือนที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้น เช่น โครงการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

การสนับสนุนจักรยานและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและของรางวัลสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ในอำเภออุทัย และ อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ สนับสนุน กิจกรรมการกุศล ของสภาอุตสาหกรรม ”โครงการคอนเสิร์ตคลายเครียดสำหรับประชาชน “ สนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ”บ้านสร้างรันนิ่ง” สนับสนุนทางด้านการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนิเวศน์และราชานุเคราะห์ 1 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และอีกหลายกิจกรรม เช่น การมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายธนญ ตันติสุนทร ผู้บริหารโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์ มีนโยบายที่ชัดเจนที่ยึดปฏิบัติในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลและใส่ใจในการทำงานร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งยึดมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราคิดว่า เราเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชนและท้องถิ่นแห่งนี้

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts