#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 1/2563

 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวทางและเป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 1 และ 2 ซึ่งในการดำเนินงานต้องมีการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการทุกภาคส่วน กำหนดนโยบายและมาตรการเชิงบริหารในการบูรณาการ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพื่อให้ค่าเป้าหมายและเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมายการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts