#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดการเผาตอซังข้าว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดการเผาตอซังข้าว

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00น. ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร1 ศาลากลางจังหวัด : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดการเผาตอซังข้าว โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เกษตรจังหวัด ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัด หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัด นายกอบต.รางจรเข้ ผู้แทนบ.เอสซีจี ซีเมนต์ ผู้แทนบ.สยามคูโบต้า และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงนี้ มีหน่วยงานร่วมลงนามจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัด
3. สนง.เกษตรจังหวัด
4. สนง.ปภ.จังหวัด
5. อบต.รางจรเข้
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรางจรเข้
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
9. บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันบูรณาการการจัดการเศษเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิด From Waste to Wealth รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อบรรเทาปัญหา สร้างความยั่งยืนของโครงการ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts