#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางการบริหารต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความสามารถในการปรับใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณแบบผู้บริหารมืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 60 คน

ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะ สมรรถนะ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการจัดการภาครัฐ มีแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts