#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วม ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

การจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้มีการพัฒนาฝีมือให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งจะส่งผลให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

กิจกรรมในปีนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านช่างของพระองค์ อีกทั้งยังมีการออกบูธสาธิตในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การแสดงระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานในงานอุตสาหกรรม จากหน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกมากมาย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์

Related posts