#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2562”ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เหตุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2562”ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เหตุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดงาน โดยได้นำผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2563

และประชุมได้เห็นชอบแผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยข้อ 15 กำหนดให้ควรเลื่อนการรวมตัวของคนหมู่มากจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 วันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรจัดงานหรือกิจกรรมที่มีประชาชนคนหมู่มากรวมตัวกัน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 มีการแพร่ระบาดกระจายไปในวงกว้างเพิ่มมากดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในบริเวณพื้นที่การจัดงานซึ่งทุก ๆ ปี จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเลื่อนการจัดงาน”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบกับการเลื่อนจัดงานครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 และเพื่อป้องกันการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และไม่มีการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 จึงเลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562

ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ ส่วนการออกสลากกาชาด เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้จำหน่ายสลากกาชาดไปแล้วนั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯจะดำเนินการออกสลากกาชาด แต่เลื่อนวันออกไป ซึ่งจะประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและสถานที่ของการออกสลากกาชาด

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts