#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ รวมทั้งเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันขั้นสูงขึ้น “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี การลดความเลื่อมล้ำในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผู้ประกอบการยุคใหม่ไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

#ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts